2014 modna revija var ava

Prej¹njo soboto se je konèala predstava zadnje zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom so lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je bila v najmlaj¹em elementu in vse je bilo pripravljeno brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabili so popolnoma odprte in dobre tkanine z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so bile v celoti narejene iz kvaèkanja. Na njih so vplivale tudi èipke, romantiène obleke, obleèene bluze in vezeni bikiniji. Za poletne obleke so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletenim klobukom z vsemi kro¾i¹èi, okra¹eni s èipko in privlaènimi cvetovi.Po predstavi sku¹a ponuditi za lepo poroko, ki je nastala za ta boj. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najrazliènej¹e kolekcije. Dohodek iz te prodaje bo doloèen kot najbli¾ji dom otroku. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène funkcionalne in pozitivne ukrepe. Njen delodajalec se je veèkrat prito¾eval nad na¹imi materiali na dra¾bah in enkrat je bil predmet avkcije celo obisk samih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija danes v trgovinah prispela v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ¾eli podjetje odpreti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bi bile vidne zbirke, ki niso v stacionarnem dobièku.Na¹a oblaèilna znamka je osamljena ena najveèjih proizvajalcev oblaèil v regiji. Na svetu je kar nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa najbolj privlaène krojaèe, ¹ivilje in oblikovalce. Vsako brezplaèno obdobje, to ime vodi zbirke v sodelovanju z visokimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, da se tisti, ki so ¾e pripravljeni v enem jutru, ¹e pred odprtjem trgovine nahajajo v en kilometer dolge èakalne vrste. Te zbirke potekajo isti dan.Izdelki tekoèih del iz veè let se ukvarjajo z velikim priznanjem med kupci, tudi v kotièku, ko in v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in ki vkljuèujejo, da so slike najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratno oblaèilo Poznan