Blagajna postnet

Na podlagi Odloka ministra za finance z dne 4. novembra 2014 o blagajnah so se nekateri ponudniki storitev sooèili z dilemo, ali je bolj¹a izbira za njihovo izvajanje blagajna ali fiskalni tiskalnik. Doslej so bili ¹tevilni davkoplaèevalci, ki izvajajo gospodarsko kampanjo o delu posameznikov, izvzeti iz sedanjega cilja.

Posledica tega so bili avtomehaniki, zdravniki, odvetniki, frizerji, kozmetiki, vulkanizerji in ljudje, ki nudijo gostinske storitve. Prag, ki izhaja iz obveznosti registracije elektronskega prometa, je ¹e vedno 20.000, po besedah ministra pa bo nova uredba omogoèila omejitev prikrivanja realnega obsega prometa in zmanj¹anje sive cone.Davèna blagajna se od tiskalnika razlikuje po tem, da je popoln popolnoma neodvisen obrok, ki ga je prodajal samo prodajalec in ga poslal v kakr¹no koli poslovno ali storitveno delo. Njegova osnova (PLU se sestane znotraj. Naprava je zato nekoliko posveèena ponudnikom storitev in obèutljivim in navadnim trgovinam. Prav tako lahko sedi v popolnih komercialnih objektih, vendar obstaja bolj sistemska blagajna, ki poteka neodvisno ali je stranka sistema prodaje. Prednosti blagajne so nizki stro¹ki nakupa, velika izbira modelov, na primer prenosni. Slabosti pa vkljuèujejo pomanjkanje dostopa do storitev popisa neposredno iz orodja, nezmo¾nost uporabe kompleksnih sistemov rabatov in izdajanje raèunov z DDV.Novitus bono e fiskalni tiskalnik ne more delovati samostojno, treba ga je prikljuèiti na raèunalnik, tako da, èe ga pretiramo, ga imamo. Dali ga je raèunalni¹ki program, ki ga upravlja z vmesnikom RS-232 ali USB. Tiskalniki so namenjeni predvsem velikim komercialnim omre¾jem z obse¾no produktno bazo (tudi veè deset tisoè izdelkov. Druge slabosti teh opazovanih naprav so mo¾nost izdajanja raèunov z DDV in drugega vpogleda v skladi¹èno raven, medtem ko so znaèilnosti znaten nakupni stro¹ek in zahtevana raèunalni¹ka knjiga.