Blagajne 2012

Uvedena je bila obveznost vzpostavitve blagajne za osebe, ki delajo na transakcijah z mislijo, da fiziène osebe ne opravljajo poslovne dejavnosti. Prejemki iz blagajn so med drugim in ustrezen izraèun davka. Katere zahteve bi morala izpolnjevati blagajna, da bi jo lahko blagovno znamko proslavili tudi v trgovini s storitvami?

Dobra blagajna je bila ustanovljena z odlokom ministra za gospodarstvo z dne 27. avgusta 2013. Odlok je na spletnem mestu Set z dne 16. 9. 2013, ¹t. 1076, in se nana¹a na zahteve in tehniène zahteve, na katere se ¾elijo odzvati fiskalne igralnice. Omeniti je treba znaèilne lastnosti - blagajna mora biti opremljena z uro, ki oznaèuje datum in èas plaèila za blago ali storitev, vsebuje pa nespremenljivo edinstveno ¹tevilko, prav tako pa mora trajno bele¾iti kolièino in vso vrednost odpovedanih potrdil.Tudi tukaj je treba opraviti reden tehnièni pregled, tako kot pri uspe¹nosti novih naprav. Èe blagajna deluje brez te¾av, potem je prva natanko dve leti od datuma fiskalizacije blagajne. Po pregledu se naslednji dve leti ¹tejeta za naslednji pregled. Zaradi tega bo finanèni znesek ustvarjen pravilno in brez te¾av.Petdesetim poljskim podjetjem se priporoèa, da prodajajo blagajne. Trgovinske blagajne so poobla¹èeni distributerji vseh njihovih proizvajalcev. Zasebna ponudba mora zagotavljati tudi storitve. Stranki, ki kupuje blagajno, ni treba vedeti vsega. Vsak prodajalec mora biti ustrezno svetoval, kar bo izvedljiva blagajna na okus podjetja. Seveda se vsi zavedajo, da je ¹e en denar namenjen taksiju, drugemu odvetni¹ki ali zdravni¹ki pisarni, drugi pa trgovini. Stro¹ki blagajne se med drugim razlikujejo povr¹ino in ¹tevilo dodatnih funkcij, ki jih ima. Tovrstni dodatni predmeti in dodatki so zato dokazilo o avtomobilskem polnilcu za valuto, ki bo pomagal vsem osebam, ki opravljajo prevozne storitve. Za trgovine se uporabljajo blagajne z bralnikom èrtnih kod in harmonijo s trgovinskimi tehtnicami. Proizvajalci blagajne najdejo tudi svojo bogato ponudbo.