C lezijski trgovci

Trgovec se spomni svojega ¾ivahnega ¾ivljenja. Na ¾alost je vse drugaèno od znanih stvari. Praksa v trgovini je nepredvidljiva. Kot pripovedni trest. Zapomniti si morate veliko dejstev in misli. Brez prej¹nje kreacije o proizvodih ni niè sanjati. Prodaja se ne bo zaèela brez predhodne analize. Èe se ne sreèate z izvajalci, se ne boste mogli nièesar pomikati. Èe preskoèite bistvene obrede, ne bo sreèanj. Brez sestankov ne bo nobenih ponudb ali dokonèanja prodaje.

Koledar nabrekne z notami, toda vse je treba analizirati roèno. Sistem podjetja je malce nerazvit za tako celovito in dolgo analizo.I¹èem po internetu nekaj èasa v iskanju programa, ki bo omogoèil celovito analizo, prodajo in mo¹ke. Omogoèila vam bo povezavo informacij iz prodajnega oddelka, dokumentacije in razpona vsakega mo¹kega. To bi omogoèilo, da sedanjost razume potrebe, podprte z oèitno trdno inteligenco. Takrat je la¾je oblikovati ponudbe. Analitièni CRM je ideja, ki sistematizira znanje o na¹ih prejemnikih in lahko ustreza ponudbi glede na njihove potrebe. V idealnem primeru se je zavezal k drugaènemu projektu, katerega obris je dal na zadnjo desko. Poleg tega bi ¾elel organizirati klicni center v imenu. Novo podjetje bi pomagalo organizirati zaèetni pregled med potencialnimi kupci.Program bi pomagal pri poroèanju samemu odboru. Moj predsednik je zahtevna enota. Izjave na veè ravneh in na veè ravneh bi pomagale zadovoljiti lakoto po informacijah v tej toèki in skraj¹ale èas odloèanja. Tehnolo¹ko napreden CRM, ki obstaja kot nekak¹en ukazni center. Dati stik s filtriranimi informacijami za vodstvo in veliko ¹tevilo upravièenih zaposlenih. Zanesljiva statistika bo omogoèala primerjavo profilov vsakega uporabnika, ki jih bodo lahko zdru¾ili, kar bo zagotovilo segmentacijo osnove mo¾nosti in njeno nadaljnjo obdelavo. Obvladovanje statusa mo¹kega je pomembno vpra¹anje pri naèrtovanju ogla¹evalskih akcij, namenjenih pridobivanju novih strank in o¾ivljanju izgubljenih.V analitiènem CRM je moè, da je krojenje zagotovo znaèilno za uspeh vsake trgovine.