Davena blagajna intracom cr 401

Blagajna je elektronska naprava. Njena kljuèna dejavnost je evidentiranje prihodkov od prodaje in pristojbin, povezanih z davènim dolgom pri doloèeni prodaji. Obièajno blagajne na koncu dneva ustvarijo ustrezno dnevno fiskalno poroèilo. Vrednosti tega dokumenta v jedu ni mogoèe spremeniti.

Pravilno delujoèa blagajna je izjemno pomembna za delovanje vseh podjetij. Neodvisno ali pa je povezano z raèunalnikom, terminalom ali funkcijo kot loèen element, je pomembno, da poi¹èejo njegovo tehnièno obliko. Blagajne morajo nujno izpolnjevati vse zahteve Ministrstva za finance. Najprej morajo biti fiskalni modul, tipkovnica, zaslon in poleg tega ustrezna funkcionalnost. Prav tako je pomembno, da blagajno zagotovite slog, ki ga bo ¹e naprej ustvarjal, tudi èe ni napajanja. Odobrena je dobro delujoèa naprava.To vèasih lahko pride do neuspeha blagajne zaradi bogatega razloga. V takem primeru lahko odpravi le specializirana slu¾ba davènih blagajn Kraka. Strokovnjaki ocenjujejo, kak¹no vrsto ¹kode bodo storili. Lahko se sreèata z dvema osnovnima problemoma.1. Pomembne so mehanske po¹kodbe. Napaka v elektrièni energiji, poraba doloèenih kolièin. V tem primeru se predmet izmenja in denar uporablja tudi za ¾ivljenje.2. Drugo vpra¹anje zadeva napake programske opreme. Pazite tukaj. V zavedanju o opremljenosti so vse transakcije, ki jih opravlja urad - pomembno, da jih ohranjamo v te¾i ponudbe.Blagajne, ki se najpogosteje pojavljajo v imenih, so ECR, elektronska blagajna. Ta tip omogoèa pripravljenost za prikljuèitev na instalacijo trgovine. Pomanjkanje je majhna mo¾nost raz¹iritve naprave in majhne mo¾nosti konfiguracije.Drug pogosto uporabljen model je POS ali elektronski sistem prodaje. Njegova sestava vkljuèuje blagajne, povezane z davènimi tiskalniki.Poskrbimo za pravo vpra¹anje o tehniènem stanju na¹e blagajne. Uporabimo mo¾nost storitve in redno pregledujemo, pomagamo, da se izognemo nepredvidenim posledicam okvare in po¹kodbam opreme.In èe se taka odloèitev zgodi hitro, je vredno izbrati zanesljive strokovnjake, ki bodo lahko izvedli potrebna popravila.