Dokument o varnosti in zdravju

Skupaj z uredbo ministra za gospodarstvo Republike Slovenije 8. julij 2010 pravzaprav so minimalne zahteve glede zaupanja in poklicne higiene povezane z mo¾nostjo delovanja na podroèju eksplozivne atmosfere (Journal of Laws z dne 30. julija 2010. Vsak delodajalec, v katerem je podjetje koristno v primeru tehnologij, ki predstavljajo eksplozivno gro¾njo, je odgovoren. pripravi ustrezen dokument iz pravnega èlena.

Dokumenti z za¹èito pred eksplozijami so dejstvo za¹èite pred eksplozijami (skraj¹ano DZPW, ki strogo ureja pravila uporabe v pogojih potencialno nevarne atmosfere in na delodajalca uvaja vrsto nalog, ki jih potrebuje za zmanj¹anje tveganja v¾iga in eksplozije. Delodajalec je prisiljen:- prepreèevanje eksplozije,- prepreèevanje v¾iga v zgoraj omenjenem vzdu¹je,- omejevanje negativnih uèinkov morebitne eksplozije, da se zagotovi varstvo dejavnosti in zdravje zaposlenih.

Gospod mora zagotoviti in doloèiti varnostne ukrepe. Dokument o za¹èiti pred eksplozijami mora vsebovati opis sistematiènega nadzora varnostnih ukrepov, roke za vzdr¾evanje opreme, oceno tveganja eksplozije, verjetnost virov v¾iga, vrste uporabljenih tehnologij, naprave, snovi, ki so potencialni vir, ocenjeni uèinki mo¾ne eksplozije. Poleg tega je v delovnem prostoru mogoèe loèiti ustrezne prostore v eksplozivnem prostoru in doloèiti verjetnost eksplozije.Delodajalec je dol¾an zagotoviti ustrezne zakonske varnostne ukrepe. Dokument mora biti izdelan, preden je delavec izpostavljen tveganju. Nevarni polo¾aji morajo biti dovolj oznaèeni z rumeno trikotno oznako s èrnim okoljem in èrno EX v sredini. V DZPW se delodajalec zave¾e, da se bo evakuiral v obrazcu, ko bo prizadel nevarnost.