Erpalke s konstantno zmogljivostjo

Kljub temu ni treba spomniti na batno èrpalko, kaj je potrebno - paziti, da so pnevmatske batne èrpalke naprave, ki se uporabljajo za èrpanje mehkih in polteènih izdelkov. Za njih je znaèilna posebna zasnova, tako da tudi najbolj obèutljivi izdelki niso unièeni.

Naèelo delovanja batnih èrpalk temelji na delovanju premiène batne èrpalke. V zaèetni fazi delovanja se mazivo vsesava skozi dovodni ventil s pomoèjo bata, ki se zaène v valju, nato pa se razporedi skozi izstopni ventil. Naslednji korak je izklopiti tlak, ki poganja bat, tako da ima èrpalka mo¾nost, da posrka ¹e en del maziva.

Lahko uporabite druge vrste pogonov, ki se uporabljajo v batnih èrpalkah, kot so hidravlièni, pnevmatski ali elektrièni pogon. Zahvaljujoè temu obstaja veliko drugih vrst uporabe teh èrpalk v oddaljenih industrijah.

Ko je omenjena hitra, je mogoèe razliène tekoèine preva¾ati z batno èrpalko. Z uporabo batnih èrpalk je pomembno uspe¹no prenesti abrazivne, korozivne tekoèine (kot so vinske kisline in vroèe tekoèine pri 100 stopinjah Celzija. Poleg tega dodajajo tudi prevoz viskoznih tekoèin, debelih, blatnih tekoèin in celo sadne ka¹e. To pomeni, da zato obstaja model èrpalk, ki se najpogosteje uporablja v tehnologiji.

Med velikimi prednostmi tega modela èrpalke je vsekakor treba omeniti uèinkovitej¹o rabo energije s ¹iroko paleto sprememb obremenitev. Prednost te re¹itve je obièajna uèinkovitost in dejstvo, da èrpalka ne zahteva poplavljanja. Tudi sorta u¾iva v tem, kar lahko ¾igosamo s to èrpalko, ni brez pomena.

Konec koncev brez trenutnih re¹itev ni nobenih napak. Kljuèni pomanjkljivosti batnih èrpalk so relativno nizka uèinkovitost, pome¹ana s èistimi obratovalnimi stro¹ki. Kljub enakemu ¹tevilu poslovne¾ev se odloèi kupiti iste èrpalke zaradi dejstva, da njihove prednosti odtehtajo slabosti.