Filtriranje de evnice

V moèi industrije imamo opraviti z odstranjevanjem prahu, ki je eksplozivna pra¹na in zraèna me¹anica. Torej predstavljajo kljuène procese, povezane s spremembo èrnega premoga, lesa v lesni industriji, biomase, organskega prahu, ki se pojavlja v ¾ivilskem sektorju, prahu, ki se igra v kemiènem sektorju, itd.

Za odpra¹evanje eksplozivnih me¹anic prahu in zraka imamo mo¾nost dajanja in vseh naprav v skladu z ustrezno direktivo 94 / 9WE ATEX. Lahko se zbirajo za odstranjevanje prahu iz eksplozivnih razredov St1 in St2. Na¹i filtrirni sistemi imajo 3D kategorije. To bo omogoèilo vgradnjo v vsak prostor, ki je primeren za nenevarno obmoèje, kot tudi v eksplozijsko ogro¾enih obmoèjih 22.

http://si.healthymode.eu/hear-clear-pro-2-najboljsi-slusni-aparat/

Za za¹èito naprav imamo dve glavni metodi:

Metoda za prepreèevanje eksplozijeTa tehnologija uporablja sisteme, ki samodejno delujejo na vnos visokega tlaka in onemogoèajo nastalo eksplozijo v kali. Ohi¹je je opremljeno s senzorji tlaka, ki zaznavajo eksplozijo, izdajo ga na nadzorni plo¹èi, ki spremeni zagon ventila jeklenke z gasilnim materialom. Odzivni èas sistema od odkritja eksplozije do izogibanja je le pribli¾no 60 ms. Zelo visoka potlaèitev nastale eksplozije prepreèuje nastanek visokega destruktivnega pritiska.

Metoda eksplozivne razbremenitveOmejen je na uporabo vseh vrst membran ali dekompresijskih plo¹è, ki vna¹ajo eksplozivni tlak iz za¹èitene hrane zunaj. S tem ukrepom bo tlak, ki je prisoten v za¹èiteni napravi, èim manj¹i na ceno, ki ne ogro¾a. Uporabljamo drugaèen naèin izdelave tehniènih membran: okroglih ali pravokotnih, ravnih ali konveksnih, opremljenih s senzorjem za trganje ali ne, izdelan iz ogljikovega ali kislinsko odpornega materiala. Potrebno je doloèiti veliko obmoèje v polju ob membrani s koncentracijo na plamenskem obmoèju eksplozije.

Poleg tega je uporaba doloèenih eksplozijsko ogro¾enih obmoèij v okviru doloèene naprave, vsaka njena industrija in segmenti zdru¾eni v tak¹nem pristopu, da sami ne bi bili podlaga za ustvarjanje vira v¾iga prahu.