Ga enje po ara cda

Po¾ari lahko nekaj èasa ugasnejo, vendar je vse odvisno od drugih dejavnikov. Med njimi je treba omeniti gorljiv material, njegovo kolièino in drobljenje ter po¾arne lastnosti. Kraj se spominja in èas, ki je pretekel od zaèetka po¾ara. V katerih situacijah bo delovalo kaljenje vode?

Vivese Senso Duo Shampoo

Ga¹enje s paro je kaljenje vode, ki vkljuèuje razredèenje vnetljivih plinov v obmoèju izgorevanja in zmanj¹anje koncentracije kisika na ceno, pri kateri zgorevanje postane nemogoèe. Koncentracija kisika, v kateri je proces izgorevanja oviran, poteka le pri 35% koncentraciji vodne pare v me¹anici plinov in hlapov v obmoèju izgorevanja. Dodati je treba, da so najbolj¹i rezultati ga¹enja dose¾eni z uporabo nasièene pare, podane pri tlakih od 6 do 8 atmosfer.Po¾ari, ki se pojavljajo v zaprtih stanovanjih s prostornino okoli 500 m3, najpogosteje zahtevajo ga¹enje s paro. Kje pa se najpogosteje borijo vodne pare za ga¹enje po¾arov? Brez dvoma je pena odlièna pri su¹enju vnetljivih materialov in su¹ilnikov lesa. Uporabljena para je bolj za¹èititi po¾are pri èrpanju naftnih derivatov, za¹èititi vulkanizacijske kotle, rektifikacijske stolpe ali za¹èititi po¾arne ladje. Hlajenje s paro dobro deluje pri ga¹enju po¾arov tekoèin, katerih temperatura je najmanj 60 ° C. Treba je vedeti, da bo ga¹enje ali zavarovanje ognja s paro ¹e uèinkovitej¹e, ¹ir¹a plameni¹èe tekoèine. V uspehih po¾arnih plinov se pojavlja in pomaga vodna para, vendar le v zaprtih prostorih z majhno kubaturo. Poleg tega se uporablja para in za ga¹enje po¾ara trdnih predmetov, kot so elektrièna ali raèunalni¹ka orodja.Ne smemo pozabiti, da je para kot gasilski material, ki se zagotovo ne izvaja v odprtih prostorih. Èeprav ne samo. V primerih, ko so potrebni veliki uèinki hlajenja, se vodne pare ne smejo uporabljati. Poleg tega se para ne uporablja veè tam, kjer lahko povzroèi opekline zaposlenih, ki jih prejemajo.Vendar pa pri uporabi vodne pare ne morete pozabiti na varnost. Vodna para je medij, ki lahko hitro izgori. Hlajenje s paro je omejeno tako zaradi nevarnosti zameglitve povr¹ine kot tudi zaradi vla¾nosti zraka.