Garancija in likvidacija podjetja

V uspehu, kako ¾elimo likvidirati podjetje ali zapreti podru¾nico, se moramo podrediti ne le zadevam, ki so povezane predvsem z delom, ampak tudi z blagajno. Seveda pa ni pomembno, da ga izgubimo, kljub dejstvu, da ga obravnavamo kot vohunko, ki i¹èe na¹ promet v vrednosti in ki bo vsem davènim uradom zagotovil problem.

https://eron-p.eu/si/Eron Plus - Najmoènej¹a formula, ki podpira erekcijo!

Blagajna in zakljuèna dela? Ta dogodek daje ¹tevilnim podjetnikom. Obseg nalog davènega zavezanca je doloèen z zakonom ministra za finance z dne 14.3.2013 v smislu blagajne. Mimogrede, doloèbe urejajo celoten ¾ivljenjski cikel blagajne, celo od dneva, ko je bil registriran pri proizvajalcu. Urejajo sam postopek dostave in servisiranja tak¹ne blagajne. In to v vsebini uredbe moramo: redno dnevno in fiskalno poroèilo, v sedmih dneh po koncu blagajne vrniti zahtevo vodji davènega urada za delo, da se prebere davèna blagajna. Prav tako moramo vodji davènega urada predlo¾iti vlogo za razveljavitev blagajne s seznama. Na enem koncu s pomoèjo serviserja preberemo vsebino pomnilnika blagajne tako, da izdelamo obraèunsko poroèilo za celotno obdobje delovanja blagajne. Izvajati ga je treba v prisotnosti zaposlenega v davènem uradu. Uredba nam nalaga obveznost, da pripravimo protokol za branje vsebine pomnilnika blagajne.Kot verjetno lahko ugibate, poroèila upo¹tevajo toèko primerjave dogodkov iz blagajne do zadnje, ki sem jo predlagal v meseènih ali èetrtletnih pogodbah. Da bi prepreèili ne tako lepo situacijo, je velik naèrt, da natisnete poroèilo za èas prodaje, ki ga primerjate z na¹imi prijavami za DDV. Èe boste nekje naredili napako, boste lahko naredili popravek.Omeniti velja, da pri oddaji vloge vodji pisarne o delu branja fiskalnega spomina podamo informacije, ali smo pomoè uporabili kot davkoplaèevalca za fiskalni znesek. ©e vedno moramo izpolniti izjavo o uporabi blagajne. Èe je bil znesek plaèan manj kot tri leta, moramo povrniti nadomestilo, ki smo ga uporabili pri nakupu blagajne.Kot lahko vidite, je konec energetske in blagajne veliko podjetje, ki ga boste morali sprejeti. Èe bi bila dokonèanje dela in s tem likvidacija blagajne izvedena v obdobju veè kot treh let, bi morali vrniti olaj¹avo, ki so jo pridobili, k davèni blagajni.