Gastronomija 24

Izraz "coaching", ki izhaja iz angle¹kega jezika (tj. Coachinga, je znamka interaktivnega procesa usposabljanja, ki se izvaja skozi tehnike, povezane s psiholo¹kimi mislimi. To je zadnja metoda usposabljanja zaposlenih, ki raèuna na proces sprejemanja odloèitev za zadovoljitev njihovih strokovnih zadev, kar omogoèa eni ali veè podjetjem, da dinamièno poveèujejo hitrost in podjetju omogoèajo izbolj¹anje poslovanja, vodje te dejavnosti pa so trenerji, ki delajo z znanimi uporabniki na drugih nivojih na primer v stiku z njihovim poslovnim in strokovnim razvojem ter razpravljajo tudi o vpra¹anjih glede medosebnih odnosov z razliènimi tipi.

Profesionalni coaching omogoèa strankam, da sprejemajo bolj¹e odloèitve, v celoti izkoristijo svoje prave predispozicije, doloèijo na¹e projekte in se osredotoèijo na optimizacijo dejavnosti, ki jih sku¹ajo doseèi. Coaching je proces samoupravljanja, katerega najpomembnej¹i projekt je izbolj¹ati samozavest stranke in pokazati podporo pri prostem izvajanju naèrtovanih sprememb, ki temeljijo na lastnih sklepih in intelektualnih virih. Drugi deli, ki so vidni pri usposabljanju za zaposlene v organizaciji coachinga, so:

in¹truiranje je popolnoma prostovoljno;trener ne more doloèiti nobenih pravil za stranko;ne pouèuje ljudi, le izbolj¹uje jih med formacijo;zgrajen je na podlagi vpra¹anj in spodbuja razmi¹ljanje;obstajati mora ozraèje spo¹tovanja in podpore strankinega mnenja;konec je, da naredimo zavestne spremembe.