Horizontalni rezalnik

Vsi so drugaèni. V dru¾bi smo skupina, del splo¹no sprejete celote. Odlikujejo nas doloèene podobnosti, skupni naèrti za preostale vrste ¾ivljenjskih podroèij, zdru¾eni smo v edini tradiciji in zgodovini, vendar to ne pomeni, da smo vsi enaki. Skupnost ljudi je velika skupina, ki je zbirka neobvladljivih, popolnoma individualnih posameznikov. Vse enote imajo vi¹ji ali bolj¹i dobièek za splo¹no delovanje skupnosti, vsak posameznik v manj¹em ali veèjem obsegu je prispeval k spreminjanju zgodovine celotne skupine.

Ljudje so zbirka posameznih posameznikov, ki so, èeprav imajo tak¹ne skupne znaèilnosti, na splo¹no opredeljeni kot sistem splo¹no sprejetih norm zdravega dela. Kaj pa po drugi strani pripravimo na uspeh, èe je ¹tevilo posameznikov, ki se delijo na diametrièno ravnanje? Kaj so oznaèene? Ali je treba razlikovanje v obravnavanem primeru obravnavati pozitivno?

Ljudje, ki ne izpolnjujejo splo¹no sprejetih norm in se ustrezno obna¹ajo v dru¾bi, se imenujejo starej¹i ljudje z motnjami osebnosti. Znanstveniki opisujejo ¹tevilne vrste osebnostnih motenj, ki imajo vedno veè skupnih znaèilnosti. Iz sedanjega izhaja, da bodo ¾enske, ki uporabljajo motnje:

globoko zakoreninjeni in ohranjeni vzorci vedenja, katerih obrat je praktièno nemogoè, ne glede na situacijo, v kateri se bo ta enota na¹la,malo prilagodljivosti pri odzivanju na velike dru¾bene in druge situacije,nesorazmerje na sodi¹èu s splo¹no sprejetimi normami dane kulture,subjektivno povezan z bitjem ali te¾avami pri doseganju ¾ivljenjskih ciljev.

Kot lahko vidite, vsak zavoj v èlove¹ki zavesti poteka v stanju, ko ¾enska postane bitje, ki samostojno naèrtuje in oblikuje svoje poglede in v èasu pubertete. Zato je nemogoèe, da bi se v èasu zgodnjega otro¹tva pojavile motnje, ki se pojavljajo v zgodnjem otro¹tvu, in ne vse vrste razliènosti v skupini pomenijo pojavljanje, hitro se pojavljajo osebnostne motnje. Tisti, ki niso zdravljeni, se lahko ¹e naprej prilagajajo dru¾bi, pa tudi pomembnim posledicam, saj ni nenavadno, da ljudje, ki imajo motnje osebnosti, nehote storijo kazniva dejanja ali jim odvzamejo bitje.