Jesenska modna revija 2015

Diet Stars

V soboto je potekal prikaz najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil velik del gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci konèali za prihodnjo sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Razstava je bila izpopolnjena na najni¾ji toèki in celotna se je konèala brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihove vloge so bile uporabljene le preproste in subtilne tkanine z visokimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so najbolj u¾ivali v zraènih, barvnih maksih krilih. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahke obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene kape z zanimivimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in privlaènimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene najbolj za zadnjo obliko. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek, ki izhaja iz nove prodaje, bo namenjen bli¾njemu domu otroka. Poudariti je treba, da blagovna znamka ¾eljno podpira razliène dobrodelne in moène akcije. Njen delodajalec je veèkrat prevladal na dra¾bah svojih izdelkov, nato pa je bila prodajna toèka celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v pisarne v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da ¾eli podjetje odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile javne zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Lokalna modna blagovna znamka je na koncu ena najbolj¹ih proizvajalcev oblaèil. V vsaki dr¾avi je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, med katerimi je veèina najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno ime daje zbirke v posvetovanju z poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo toliko priznanja, da so ¾e pred zaèetkom trgovine pripravljene zjutraj, da se uporabljajo v dolgih vrstah. Te zbirke gredo isti dan.Uèinki te dru¾be iz mnogih hitro let so zelo priljubljeni med uporabniki, bolj v kotièku, kot tudi v tujini. Ko pi¹em o njej, ni prav, da ne omenjam ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela in ki potrjujejo, da so materiali najvi¹je kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Lemon oblaèila za enkratno uporabo