Kolposkopija z ginekolo kim posvetovanjem

Kolposkop je nepogre¹ljiv pripomoèek, ki se ponavadi igra v okviru izvajanja raziskav, povezanih z boleznimi materniènega vratu. Namenjen je citolo¹kemu iskanju vaginalnih in cervikalnih brisov.

Trenutno so vsi kolposkopi lahki in varni v postopku. Obstaja mo¾nost trajnega arhiviranja dinamiènih slik, ki jih opazujemo v posodi. Sodobna elektronika in odjemniki toka omogoèajo izvedbo obèutljivih trendov v vseh ravninah, zaradi katerih je kolposkopski pregled vsekakor la¾ji in izjemno uspe¹en. Velika veèina modelov je opremljena z digitalnimi cilji, zaradi èesar lahko arhivirate potek ¹tudija. Zapis, ki ¹teje obliko kolopofografije, digitalnega arhiviranja na spletnih medijih ali v obliki video snemanja.Predstavlja se v trenutku osnovnih znaèilnosti, ki jih mora zaznamovati popolni kolposkop. Najprej in predvsem mora biti opremljen z najbolj popolno uèilnico. Zagotoviti mora ustrezno slikovno stanje, jasne slike in filmi pa morajo biti opremljeni tudi s specializirano programsko opremo, zaradi katere bo mogoèe doseèi temeljito analizo zbranega vizualnega materiala. Ocenjuje se, kot tudi najpomembnej¹a stabilnost naprave.Optièni sistem dobre oblike kolposkopa obièajno temelji na leèah nem¹ke proizvodnje. Optièni sistem bi moral biti bolj okra¹en v nekaj naèinih poveèave. Najbolj¹i primeri omogoèajo 20-kratno pribli¾evanje. Pri izbiri kolposkopa morate dati tudi povratne informacije o obmoèju ostrenja in razponu ostrenja. Vi¹je, bolj¹e.Najbolj¹e naprave morajo biti opremljene z roèico odjemnika toka, ki bo omogoèala gladko in jasno stopnjo v vsaki mo¾ni ravnini. Roka mora biti opremljena z mo¾nostjo blokade, tako da se lahko izpustijo v oznaèeni smeri.