Kr itev davene blagajne

Kolega iz prijaznega podjetja vam zagotavlja, da njegova davèna blagajna obstaja v ustreznem obstoju in ponuja fiskalno blagajno za polovico cene? Naj nas ne zavedejo oèitni prihranki. Za nakup gotovinske blagajne, ki smo jo sprejeli, moramo dodati stro¹ke zamenjave finanènega spomina in izgubljenega èasa za to v ZDA. Poleg tega ne bomo mogli zaprositi za popust za nakup, ki zna¹a do 90%!

Obièajno je ob novih stro¹kih iskati naèine za veliko prihranka in pripravo zelo dragocene transakcije. Na¹e podjetje je rojeno in nudimo veè dela ali storitev malim potro¹nikom. V takem trenutku je potrebno kupiti in registrirati blagajno. Stro¹ki te naprave nas lahko nekoliko prestra¹ijo, kar je pomembna pot za iskanje cenej¹ih re¹itev. Kolega iz okolja nam zagotavlja, da je njegova davèna blagajna popolnoma mehka in mislim, da jo lahko prodamo za majhno ceno? In morda lahko na dra¾bi gradnje dose¾emo uporabljene blagajne? Tak¹ne mo¾nosti so zelo privlaène. Vendar, preden se odloèimo za nakup rabljene blagajne, izraèunamo vse kvote in razmislimo, ali je ta mo¾nost donosna.

Cenej¹i, a dra¾jiNajprej moramo vedeti, da je bila uporabljena blagajna opazna v davènem uradu za naslednjo osebo. Skupaj z veljavnimi predpisi ne moremo imeti tak¹ne valute v poljskem podjetju. Da bi se to zgodilo, bi storili davèni prekr¹ek. Poleg tega, glede na predpise, naprave ne moremo vzeti neposredno od sodelavca - pri tak¹ni transakciji mora delovna enota proizvajalca delovati kot posrednik. Blagajna, ki se uporablja predvsem, mora biti odjavljena s strani zadnjega uporabnika. Skupaj z napravo mora prodajalec vrniti poroèilo o zakladni¹ki listi, sicer ne moremo nièesar storiti z na¹o blagajno. ©ele po predlo¾itvi ustreznih dokumentov lahko servisni tehnik proizvajalca zamenja finanèni modul in prevzame blagajno za svojo enoto.

Zato kupite na¹o prvo blagajno od poobla¹èenih prodajalcev. Kraji, kot so Krakovske blagajne, ne zagotavljajo le velike izbire davènih naprav, temveè tudi storitvene storitve.