Lasje justine bieber

Moja neèakinja zelo ljubi igranje s svojimi lasmi, nekaj dni jo lahko kaplja¹, èesa¹ in jo namerava¹. Prav tako je resnièno zavezana, da èe si ¾eli, da bi vse izgledalo èudovito, lahko ¹estkrat uredi pletenico, ves èas obleèe krtaèo ali pa jo posname. Obo¾uje ¹olske predstave in jih izvaja. Njena edina vloga kot princesa Joker je bila zabavna in morala je nositi popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veè kot dvanajstimi pletenicami s podatki, ki niso bili trakovi. Kasneje je ta odlièen enajstletnik rekel ne, ne, ne enkrat. Da, naredil bom v kodre ... in zaèelo se je. Pol ure overclockinga in njihovo naèrtovanje. Izgledala je èudovito kot prava princesa. In ko so se gostje z razvajenimi dekleti spet zelo hitro spremenili. Ne sprejemam, da je minilo pribli¾no dve uri od zaèetka predstave. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v svojem govoru je ¹el malo niè, kot "nieeee, jaz dejansko ne ¾elim, v tem, kar se ne spomnim princesa, kaj veliko njena slu¾abnica". Spra¹evala se je za novo frizuro, zlo¾ene lase pri izdelavi polnjene koke. Na sreèo, kot sem ¾e zapisal, imamo zdaj prakso, da ji popravimo lase, tako da je vse skupaj dobro. Njena mama, po eni strani, od naslednjega in v dvajsetih minutah je bila konèana.