Livarna metalurgije

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ustvarja ne le procese oblikovanja in litja plastike, temveè tudi premika raziskave v strukture v makro ukrepu. Ta projekt ponavadi vkljuèuje poskuse na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. In samo glede na mlaj¹o metodo so zaèeli mikroskopi v metalurgiji. V zadnjem èasu so med knjigami in¾enirskih izdelkov nenadomestljivi. Meteorolo¹ki mikroskopi so zdaj najbolj dostopni na tem podroèju, kar je med drugim priporoèljivo poiskati kovinske made¾e ali njihove preboje. Nato je na neprozornih vzorcih name¹èena tehnologija za preslikovanje. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture pri atomskem stanju in svetlobnih mikroskopov, ki predstavljajo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh naprav, so ¹e posebej pomembna, saj lahko zaradi tega navedemo novo metodo mikrorazlomkov v izdelku ali njihovem izvoru. Fazno razmerje je mogoèe izraèunati in dodatno doloèiti posamezne faze. Zahvaljujoè temu lahko ocenjujemo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne elemente dejstva videnja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vendar ne pozabite, da je ravnanje s tem standardom pohi¹tva nevarno. Iz tega zaèetka bi morali izku¹nje na tem podroèju izpolnjevati le kvalificirane osebe.