Modul bahasa program c

Money Amulet

Program Enova ima veliko modulov, ki so lahko zdru¾ljivi v imenu ali pisarni v mnogih vidikih delovanja. Modul »Èlove¹ki viri in plaèe« sodeluje pri evidentiranju osebnih podatkov, izraèunavanju plaè, davkov, prispevkov za socialno varnost itd. Zagotavlja celovito podporo za zadeve zaposlenih. Gre za sistem pravil, ki se redno posodabljajo na Poljskem. Predstavlja enostaven in naraven grafièni vmesnik, v vseh je zdru¾ljiv veè paketov MS Office.

Modul Tax Book je in je odgovoren za ravnanje z blagovno znamko v obliki evidenc dokumentacije, obraèunavanja in izdelave tekoèih in preteklih poroèil. Z njegovimi otroki so izdelane vse izjave, naselja in zapisi KPIR. Omogoèa tudi la¾jo registracijo valutnih poravnav z avtomatskim izraèunom teèajnih razlik.Knjiga inventarja omogoèa prejemnikom, da evidentirajo dogodke, povezane z osnovnimi sredstvi. Modul je odgovoren za evidentiranje neopredmetenih sredstev in opreme. Mo¾no je obdr¾ati poseben razpored dogodkov, ki se kombinirajo z zadnjimi zdravljenji. Knjiga z elementom se lahko prevzame v katerem koli obdobju obraèunskega leta.Modul raèuna obravnava v postopku izdaje prodajnih dokumentov in doloèanja cenikov ter dodajanja informacij o poslovnih partnerjih. Aplikacija Trade omogoèa svojim uporabnikom izdajanje nakupnih in prodajnih dokumentov, vodenje evidenc naroèil in ravnanje s skladi¹èem.Zelo pomembna komponenta je CRM (Customer Relations Management. Zabele¾i mo¾nosti izvajalcev, zagotavlja pa tudi storitev najema in servisiranja. Vloga za trgovalno knjigo je namenjena objavljanju, dokumentiranju in izdelavi razliènih vrst poroèil. Orodje nato bistveno izbolj¹a dnevne dejavnosti raèunovodij.Zadnji modul programa Enova - Poslovne delegacije je preveè zadol¾en za podporo storitve in ¹tetje domaèih in zunanjih poslovnih potovanj. To zelo spremeni poslovanje podjetja na tem podroèju. Cenik Enova je prilagojen vsem podjetjem. Dejavniki, ki se upo¹tevajo za velikost podjetja in izbiro modulov. Hkrati je mogoèe kupiti v treh razlièicah: srebro, svetlobo in platino.