Napaka blagajne 99

Na ceno blagajne vpliva veè dejavnikov. Prviè, dra¾je fiskalne naprave so tiste, ki zagotavljajo veliko dodatnih, uporabnih funkcij. Èe ¾elimo narediti optimalen nakup in hkrati ne preveè porabiti, si o tem premislimo vnaprej, katere kolièine so ali bodo potrebne in ki jih lahko spustimo.

Nihèe ne ¾eli preveè plaèati. Znano je, da je vpisan v potrebo po nakupu davène naprave, i¹èemo najcenej¹e mo¾nosti. Seveda bi si ¾eleli, da bi ta imela trdno opremo, odlièen ugled in te¾ko rokovanje. Da je vèasih tako, da doloèena oprema ni poceni in poceni ¹e vedno ni pravilna. Vendar pa bo pravilno izbrana davèna blagajna zagotovo ¾ivela tako poceni kot tudi v veliki meri, da bo izpolnila na¹a prièakovanja. Pogosto se lahko sreèamo tudi s priljubljenimi popusti, kjer bo najcenej¹a blagajna in kakovostna.

Blagajna, ki omogoèa poslovanjeNa ceno fiskalne naprave vplivajo ¹tevilni dejavniki. Pomembna znaèilnost je velikost dela naprave. Razmislimo, ali naj bi se na¹a blagajna uporabljala samo za izdajanje potrdil in poroèanje ali pa bomo na njej opravili nekaj analiz ali izjav. Èe nam bo sklad olaj¹al vodenje kampanje, bo fiskalni tiskalnik, ki ga je mogoèe povezati s prenosnim raèunalnikom in izvajati po podatkih, kodiranih po njegovem mnenju, bolj koristen. Daleè od drugih funkcij je blagajna, sedanja je precej draga. Poglejmo, kak¹ne prilo¾nosti uporabljajo fiskalne naprave, ki jih je predlagal prodajalec, in razmislimo, katera od teh vlog bo potrebna za nas.

Druga zelo znaèilna komponenta je zmogljivost baze podatkov PLU, tj. Skladi¹èenega blaga in storitev. Bolj ko delate, da shranite, bolj lepa je cena. Zato samo v te¾kih supermarketih ne bomo videli majhne, najcenej¹e blagajne, ampak veliko napravo, za katero je lastnik podjetja plaèal od 3000 do celo 8000 zlotov. V trgovinah z visoko blagovno bazo so tak¹ne finanène naprave nujne, a seveda ¾elimo imeti na¹e podjetje res veliko blagajno? Èe prodamo le nekaj deset uèinkov, vendar ne nameravamo poveèati te vrednosti na veè tisoè, nam bo dovolj majhen fiskalni znesek.

Nestrpni potro¹nikPoceni blagajne pogosto prepogosto natisnejo potrdila. Na ¾alost je to pravilo, le zelo pogosto je tako. Èe smo ¹e posebej veliko kupcev, se bo ta pomanjkljivost izkazala za precej moteèe.