Neplodnost kot socialna bolezen

Neplodnost je obièajno velika drama za pare, ki i¹èejo otroka. Najveèje sanje ali ¾elja po otrocih je nemogoèe. Ta stopnja lahko negativno vpliva na informacije v sistemu. Zato je kljub te¾avam treba opozoriti na boj za re¹itev tega problema. Razlogi za neplodnost lahko veliko ¾ivijo, a le dobra diagnostika bo odgovorila, ali par, ki i¹èe otroka, upa, da bo premagal te te¾ave.

Diagnoza neplodnosti se zaène z zdravstveno anamnezo, ki jo zdravnik opravi s parom, ki i¹èe otroka. Pomembno je, ker problem neplodnosti velja za ¾enske in prijatelje. Med intervjujem strokovnjak zastavlja veliko vpra¹anj, vkljuèno z intimnimi. Zdravnik vas bo vpra¹al, med drugim za ¾ivljenje, pretekle bolezni in uporabljena zdravila. Da bi se pripravili na tak pogovor, je vredno ugotoviti, ali so imeli na¹i star¹i ali stari star¹i vse te¾ave in ali so se prito¾evali zaradi drugih bolezni, kot je diabetes. Ko zdravnik zbere vse potrebne podatke, odloèa o izvedbi potrebnih testov. Treba je omeniti, da bi moral biti deèek prvi, ki se je podvrgel diagnostiki, ker je zelo vesel, da izkljuèi neplodnost. Za to je dovolj testiranje semena. Njeni uèinki se lahko prenesejo 24 ur po testu. Prva faza pri ¾enskah je preverjanje ravni hormonov, ki so v èasu razmno¾evanja. To vpra¹anje obièajno poteka zjutraj, ker bolnik ¾eli postiti. Njegov konec predstavlja zdravnik, ki skupaj z njim odloèa. Ta stopnja se dodatno izvaja pri mo¹kih, ko pri pregledu semena ni bilo nobenih nepravilnosti. Naslednji korak je uporaba slikovnih testov pri ¾enskah. Njihov naèrt je oceniti pravilnost reproduktivnih organov. Zato je ¹e posebej velja v primeru, ko je ¾enska v zgodovini ustvarila operacijo.

Pogosto mnogi strokovnjaki priporoèajo, da ¾enske opazujejo cikel, preden predlagajo drugaèno metodo raziskovanja. Zato lahko njegovo preverjanje dobro pi¹e o naravi te¾av z neplodnostjo.