Nevarnost eksplozije obmoeja

®ivljenje na obmoèjih Evropske unije je povzroèilo precej¹nje razlike v zakonskih predpisih, ki so dosegli varnost, zlasti na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija metana ali premogovega prahu, zaradi èesar so se odloèili za uskladitev z oblikovanjem ustrezne direktive. Zato je bila direktiva ATEX oblikovana v smeri con, ki so neposredno izpostavljene eksploziji.

Blagovna znamka tega pravnega dejstva je predstavljena v franco¹èini, kaj natanèno Atmosphere sli¹iEksplozivno. Osnovna naloga te direktive je bila èim bolj zmanj¹ati nevarnost eksplozije metana ali premogovega prahu na nevarnih obmoèjih. V zvezi s tem se dokument, ki ga preverjamo, dobro uporablja tudi za za¹èitne sisteme, ko in pribor, ki se izvaja v potencialno eksplozivnih atmosferah. Govor tukaj in o elektriènih napravah.V skladu z zakonskimi doloèbami direktive ATEX lahko nevarnost eksplozije v zgoraj navedenih prostorih nastane zaradi skladi¹èenja, proizvodnje in uporabe snovi, ki jih lahko povzroèi domnevna eksplozija v povezavi z zrakom ali sama z lastno snovjo. V zvezi s temi snovmi lahko omenimo predvsem vnetljive tekoèine in tudi njihove hlape, kot so alkoholi, etri in bencini. Poleg tega lahko vkljuèite vnetljive pline, kot so butan, propan, acetilen. Druga vsebina je vsebovala vlakna, kot so kositrni prah, aluminijev prah, lesni prah ali premogov prah.In ne obstaja naèin opisati vse, kar prihaja iz tega dokumenta. Zato ta raziskava splo¹no normativni akt, je treba omeniti, da izbolj¹a pogoje za polno in priporoèila oddelku sistemov in orodij, navedenih v eksplozivnih obmoèjih. Èeprav podrobne informacije lahko izberete na svoje materiale. Zapomnite si, da drugi dokumenti, ki urejajo vrste obmoèij eksplozivnega metana in premogovega prahu v nobenem primeru ne more zagotoviti druge z direktivo ATEX.Ne smemo pozabiti, da nekateri pripomoèki, dani na nevarnih obmoèjih, ¾elijo obstajati precej oznaèeni z oznako CE, kar dokazuje, da je bilo to orodje podvr¾eno postopku ocenjevanja skladnosti, ki ga je izvedla prigla¹ena oseba.

Direktiva novega pristopa (ker tako imenovana direktiva ATEX o uspehu neskladnosti na eksplozivnih obmoèjih ka¾e, da lahko dr¾ava èlanica sprejme ukrepe za razveljavitev takih naprav.