Onesna enost zraka je posledica

V sedanjem obdobju lahko onesna¾evanje, kot so prah, trdni delci in vse, kar je v zraku, povzroèi motnje v pljuèih, lahko pa jih prizadene tudi alergijske reakcije pri prehodu skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov onesna¾evalci pridejo v ozraèje v bistvu prahu in trdnih snovi. Zelo majhni trdni deli in prah v zraku so lahko ¹kodljivi za zdravje, v stiku s tistim, kar potrebujemo, da se odloèijo, preden dose¾ejo dihalni program.

Prvi viri prahu so procesi rezanja, bru¹enja in izbolj¹anja ter proizvodnje premoga v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tekstilij, hladnih materialov in sestavin je prav tako odvisna od proizvodnje prahu in vlaken, ki so lahko nevarna za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za nekatere industrije, ki so izpostavljene ¹kodljivim prahom, je potrebno izloèanje prahu atex, tj. Zbiralnikov prahu, izdelanih v skladu z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in poleg tega re¹itve v okviru èi¹èenja, sesanja in filtriranja.

V drugih delovnih okoljih lahko pride do eksplozivnega prahu in potencialno eksplozivnega ozraèja.

Ker eksplozivni prah, ki izvira iz skupine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti prepreèevanju eksplozije prahu. Evropska skupnost je pridobila dve direktivi, ki govorita o ozraèju hitrega in vnetljivega prahu, imenovane direktive ATEX.

Izvajanje teh dveh direktiv je povzroèilo uèinke izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - potrebno je bilo drugo tehnolo¹ko in organizacijsko delo. Z zaposlovanjem najbolj¹ih strokovnjakov v industriji industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo dobro blago z zahtevami direktive ATEX, ki izpolnjujejo vse varnostne standarde.

Zagotavljanje soglasij s posebnimi dr¾avnimi zahtevami ali majhnimi predpisi je v pristojnosti lokalnih gospodarskih dru¾b in potro¹nikov.