Ozemljitev instalacije centralnega ogrevanja

Izvira, da ¾elimo prevesti doloèeno besedilo. Tudi, èe je v tistem èasu angle¹ko besedilo, ki je precej znano, lahko problem nastane z zaporednimi jeziki. Poroko pozorno spremljajo prevajalci in prevajalske aplikacije, ki v hitro in, kar je za nas najpomembnej¹e, brezplaèen naèin prevedejo vse vrste besedil v celote. Ali bi bil lastnik prevajalca tako dober program, kot èe bi se izgubil za pomembno fazo v oèeh? Odgovor je koristen - seveda ne! In za ¾enske, ki kljub zdravemu razumu ¹e niso preprièane o zadnjem, bom posku¹al predstaviti nekaj dejstev, ki potrjujejo moje mnenje.

Predvsem pa je lahko prevajalec izjemno nezanesljiv, ker uporablja dobesedne prevode, vendar ne dajem idiomov. To bo na primer pomenilo, da bo beseda »ne moja skodelica èaja« (ne moj primer prevedena kot »ne moja skodelica èaja«. Kar je daleè stran, so lahko odvisne od pogosto uporabljenih besednih zvez, ne od specializiranih stavkov, ki jih uporablja na primer poslovno ali medicinsko podroèje. Medtem ko bo pri prevodih, ki so potrebni samo za nas, za individualne potrebe, dovolj, zato se v uspehu prevajalskega prevoda pomembnega dokumenta ne moremo samo izpostaviti posmehu, temveè tudi vedno narobe razumeti v svetu, kar lahko povzroèi zelo resne posledice. & Nbsp Poleg tega prevajalec z umetno inteligenco ne pozna slovnice. V primeru uèenja angle¹kega jezika se lahko ukvarjajo tudi z njim, toda pri prevajanju iz na¹ega (ki naèrtuje zelo zapleteno slovnico se boste verjetno precej izgubili. In razlika med "sreèal v kritiènem finanènem polo¾aju" in "priti v te¾kem finanènem polo¾aju" je absolutno visoka.

Prevajalec nas ne bo izvedel in zaprise¾en prevod. To ni vedno potrebno za vsak prevod. In vèasih je to potrebno, zlasti pri uspehu prevodov pomembnih uradnih dokumentov. Za zakljuèek, ne predlagam, da bi bil potreben prevod, ki ga je ustvaril kvalificirani prevajalec. Najpomembneje je razumeti, za kaj je potrebno besedilo. Èe je oglas, ki nam ga po¹ljete, pogovor s prijateljem, lahko v prevajalcu brez te¾av napi¹emo èlanek in ga prevedemo. Vse pomembne e-po¹te in materiale pa zaupamo strokovnjakom.