Plastiena obdelava naloge

Trenutno je metalurgija podroèje, ki vkljuèuje ne le plastiène procese oblikovanja in livarne, temveè ga zanima tudi prouèevanje skupin v makro mejah. V zadnji smeri so ¹tudije o metalografskih mikroskopih obièajno premaknjene.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. In samo, odvisno od novega naèina, so bili v metalurgiji uporabljeni mikroskopi. V zadnjih fazah so potrebne pri delu z in¾enirskimi predmeti. Na tem podroèju so metalografski mikroskopi najbolj enostavni za uporabo, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih made¾ev ali veè njihovih prebojev. Tako obstaja tehnika slikanja, ki temelji na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki zagotavljajo opazovanje struktur na atomski ravni in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opa¾anja, ki jih izvajamo z uporabo teh naprav, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega identificiramo razliène tipe mikrorazlomov v dokumentu ali njihov izvor. Fazni prispevek je mogoèe izraèunati veè in doloèiti natanène faze. Na ta naèin lahko ¹e vedno ocenimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja, kot tudi veliko razliènih pomembnih dejavnikov, iz elementa metalurgije. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupljena za resnièno opazovanje strukture materiala, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vedno, da je storitev te vrste pohi¹tva obèutljiva. Od samega zaèetka raziskave jo morajo izvajati le usposobljene osebe.