Prevod dokumentov ywiec

Direktiva atex je uredba, ki jo je izdala Evropska unija in ki obravnava zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, ki se kasneje uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Zato direktiva atex obvezuje vsakega proizvajalca tak¹nega pohi¹tva, da pridobi ustrezen certifikat, ki potrjuje skladnost tehnolo¹ke dokumentacije in stanja naprave s stalnimi varnostnimi zahtevami, ki jih pred proizvodi.

Direktiva opredeljuje razliène znake, odvisno od vrste opreme ali sistema njene kasnej¹e uporabe. Pomembno vpra¹anje je sama opredelitev ustrezne klasifikacije eksplozijsko ogro¾enega obmoèja. To oceno opravi posebno podjetje, ki je upravièeno izdajati potrdila o skladnosti za izdelke atex.

HydrofaceHydro - Osvobodite ko¾o od gub in drugih vidnih znakov staranja!

Direktiva atex vkljuèuje tudi klasifikacije skupin primernih naprav, za¹èitenih pred eksplozijami, ki so odgovorne za za¹èito opreme pred eksplozijo, in delavcev pred resnimi po¹kodbami ter mo¾nostjo izgube ¾ivljenj.

Mnoga podjetja na Poljskem imajo pravico pregledati in izkusiti sadje ter spo¹tovati potrdilo o skladnosti z naèelom atex. Vsakdo, ki mora kupiti opremo, ki ¹èiti pred eksplozijo ali je nenadomestljiv za uporabo v coni, ki je v nevarnosti za zaèetek, se mora najprej in predvsem osredotoèiti na ¹tudijo, ali ima izdelek ustrezno potrdilo o dobrem zdravilu.

Predvsem pa mora vsak, ki proizvaja opremo za tak¹ne projekte, predlo¾iti tak¹en certifikat, ker je skupaj z nasveti, potrebnimi za prodajo tak¹nih izdelkov. Zaradi uporabe strogih standardov in primerne izbire podjetij, ki bodo sposobna obravnavati poznej¹e preglede, je direktiva atex uvedla potrebo po veèji skrbi za izdelek, ki se bo kasneje uporabljal na obmoèjih, ki so ¹e posebej izpostavljena dejstvom in potencialnim eksplozijam. To bi moralo biti zagotovilo, da se bo varnost na ¹tevilnih delovnih mestih poveèala in da se bo eno udobje spremenilo. Seveda, to lahko vpliva le na rast takih podjetij, ko je razvoj zaposlenih samih, ki se zdru¾uje v merljive koristi.