Prevod v ivo

Konsekutivno tolmaèenje je sposobno ¾iveti razumljeno kot oblika simultanega prevajanja, v resnici pa gre za dve povsem razlièni vrsti prevodov. Konsekutivno tolmaèenje ¹teje za tolmaèa, ki ga tolmaè zasli¹i, poslu¹a njegov govor in mu nato pomaga s pripravljenimi notami, da se prevede v vsoto mnenja za naslednji jezik. Trenutno se konsekutivno tolmaèenje nadome¹èa s simultanim tolmaèenjem, vendar se ¹e vedno zdi, da se ta naèin prevajanja izvaja, zlasti v nizkih skupinah ljudi, na komentarje ali tudi na visoko specializiranih sreèanjih.

Katere so znaèilnosti zaporednega tolmaèa? Moral bi imeti dobre predispozicije, da opravi svoje delo. Najprej mora biti ¾enska, ki je zelo odporna na stres. Konsekutivne interpretacije so ¹e toliko pomembnej¹e, ker se prena¹ajo v celoti v ¾ivo, zato naj bi oseba, ki opravlja prevode, ustvarila resnièno imenovane jeklene ¾ivce, ne more priti v situacijo, ko pride v paniko, ker mu manjkajo besede za prevod doloèene fraze. Potrebna je brezhibna dikcija. Da bi bil prevod mehak in preprost, ga mora re¹iti oseba z ustreznimi jezikovnimi sposobnostmi, brez govornih ovir, ki povzroèajo izkrivljanja pri sprejemanju sporoèila.

Poleg tega je ¹e posebej pomembno, da imamo dobro kratkoroèno mnenje. Res je, da prevajalec lahko, in celo bi moral narediti zapiske, ki mu bodo pomagali zapomniti besedilo, ki ga je govoril govornik, vendar ne spremeni dejstva, da bodo zapiski obièajno le bele¾ke, ne pa celotne izjave govorca. Znaèilnosti konsekutivnega tolmaèa niso le zmo¾nost zapomniti besede, ki jih je izgovorila oseba, temveè tudi sposobnost, da jih temeljito prevedemo in brez omejitev v nov jezik. Kot lahko vidite, brez ustreznega kratkoroènega mnenja je simultano tolmaèenje praktièno povsem neproduktivno. Trenutno potekajo, da si najbolj¹i zaporedni tolmaèi lahko zapomnijo do 10 minut besedila. In na hrbtni strani, ki je po svoji vrednosti znana sama po sebi, si je treba zapomniti, da mora imeti zanesljiv prevajalec odliène jezikovne spretnosti, znanje slenga in idiome, ki se uporabljajo v drugih jezikih, in poleg tega odlièno.