Prevod

Simultano tolmaèenje je nenavaden naèin prevajanja, ki se premika v zvoèno izolirani sobi, oseba, ki jo zanima prevajanje, pa naj bi prevzela predvsem pripravljene slu¹alke za to smer in izbrala program, ki mu je dodeljen poslu¹alec. kar dokazuje, da bo tolmaè, ki prejme zvoèno izolirano sobo, poslu¹al govor govorca, nato pa skoraj v tem èasu naredil prevod. Obstaja tudi vrsta prevajanja, nekateri se ¹tejejo za varianto simultanega prevajanja, ki je omenjena v konsekutivnem tolmaèenju. Prevajalèevo prebujanje te vrste prevodov je poleg govorca (obièajno na svetli strani, pripravlja informacije iz svojega govora, da prevede celoten govor. Simultano tolmaèenje na televiziji je zelo podobno simultanemu prevajanju v ¾ivo. Praktièno so samozaposlene v zvoèno izolirani sobi, kvalificirani prevajalci, ki ¹olo poznajo na mehak in pravilen naèin za prevajanje izgovorjenih besed, so tudi ljudje, ki so odloèeni, da so poklic in sposobni biti nad èustvi.

Ta vrsta prevajanja pa razlikuje veè stvari. Prviè, ljudje, ki vplivajo na potrebe televizije, morajo imeti glas, ki mu je v¹eè mikrofon. Kot veste, mikrofon izkrivlja glas, in oseba, ki prevaja za televizijo, mora toliko bolj imeti resno dikcijo in glasovni ton, ki ga mikrofon ne bo popaèil. ©e veè, vroèe simultano prevajanje vedno opravimo z zvoèno izoliranimi sobami. Pri prevodih, predstavljenih na televiziji, se lahko pojavi te¾ava, da v prihodnosti ne bo nobene mo¾nosti, da bi postavili zvoèno izolirano kabino. Dodatni hrup ne le izkrivlja besede govorca, temveè tudi moti, kar je dodaten dejavnik, ki je obèutek strahu in odvraèanja misli, ki morajo biti konèni in imunizirani. Skratka, vèasih se simultano tolmaèenje hitro razlikuje od tistega, kar se prevaja na televiziji. Vendar pa ne spremeni dejstva, da bo ¾enska, ki izvaja simultane prevode na televiziji, delala v gospodarstvu simultanega tolmaèa, v drugem primeru pa se lahko pojavijo te¾ave.