Proizvajalec oblaeil idwidnica

V soboto je bila predstavljena najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil velik del gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci pripravili za vezivno sezono. Med obèinstvom smo lahko opazovali le nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v najstro¾jem èasu in polnost je potekala brez ovir. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabljali so popolnoma po¹tene in lahke tkanine z visoko barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj zainteresirani za zraèen, barvit maxi krila v odgovor na kvaèkanje. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipkami in romantiènimi oblekami, pa tudi z bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletenim klobukom z velikimi kro¾i¹èi, okra¹eni s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu se je konèala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene predvsem za dana¹njo slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, ki se je odloèila ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te dra¾be bo namenjen posameznemu otro¹kemu domu. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène funkcionalne in bogate akcije. Njegovi lastniki so se veèkrat prito¾ili nad prodajo svojih izdelkov, nato pa je bil predmet transakcije celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija prispela v trgovine v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile primerne obratne zbirke kot v stacionarnih trgovinah.Lokalna oblaèilna znamka je pijaèa med najveèjimi proizvajalci oblaèil na svetu. V celotni regiji je nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v prvi vrsti veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Kaj vsak trenutek ta funkcija povezuje zbirke v sodelovanju z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so res zelo priljubljene, da je veliko pred odprtjem trgovine, tiste, ki so pripravljene v drugo jutro, ¾e v dolgih vrstah. Te zbirke pridejo tisti dan.Izdelki te dru¾be so ¾e vrsto let zelo priljubljeni med prejemniki, konèno, kot drugod. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in ki potrjujejo, da so dobièki najvi¹je cene.

Oglejte si trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo