Psiholo ke tudije v irski

Izbira poklica se ne dr¾i najpreprostej¹ega dela, razen èe èutimo izreden poziv k opravljanju funkcij, dodeljenih doloèeni instituciji. Vedno veè mo¹kih je povabljenih k psiholo¹kim ¹tudijam, saj nas to podroèje spremlja v vseh vidikih hrane in obstaja velika potreba po psihologih v znanosti, svetovanju in tudi v okoljih, tr¾enju, ogla¹evanju, politiki ali pogajanjih.

Delo kot psiholog je zelo zanimiva dejavnost, ker je predvsem dejavnost z zaposlenimi in vsi se odloèamo za neko edinstveno uganko. V trenutni praksi je najpomembnej¹a sposobnost poslu¹anja in tudi nepristranskost. ©e posebej psihologi, ki ustvarjajo v svetovalnih centrih, vsak dan najdejo razliène probleme, ki vkljuèujejo rev¹èino, alkoholizem, socialno izkljuèenost ali nasilje v dru¾ini. Seveda obstajajo situacije, ki jih ne morete premisliti ravnodu¹no, ampak v katerih se poleg tega ne morete èustveno vkljuèiti. Edini nasvet je potem pogovor, ki omogoèa posamezniku, da se odzove na omamljena èustva in poi¹èe mnenje nepristranske in popolnoma objektivne osebe.Vèasih eno sreèanje daje jasno mnenje o zastoju, vèasih pa sistematièni obiski vsak dan. Psiholog poleg svojih misli, ki jih obravnava tudi s sestanki s pacienti, dodatno opozarja na ustrezne institucije, ki sodelujejo s psiholo¹kim svetovanjem, ki so strastne do doloèenega dejstva in lahko v doloèenem trenutku delajo zelo dobro kot en psiholog. Vse pogostej¹i razlog, zakaj se vrnemo k psihologom, je vseprisotni stres, ki nam prepreèuje pravilno delovanje.

V uspehu otrok je to pogoj za razumevanje in skrb za perspektivo svojih star¹ev, te¾ave v ¹oli, pomanjkanje poudarka s strani vrstnikov in pogosto te¾ave s stimulansi. S spremembo odraslih so njihove skrbi v senci poèitka, dolgotrajnega dela, financ in dru¾inskih te¾av. Obisk psihologa ima dober zaèetek pozitivnega zakljuèka neuspehov in nas èuti, da nismo sami.