Sinonimi notranjih organov

https://psoriasis-cream.eu/si/

Kolposkopi so ljudsko orodje za preuèevanje ¾enskih notranjih organov, ki pravijo vulvino, vagino, maternièni vrat in spodnji del vratnega kanala. Nato je optièna kamera, je pomembno, da jo primerjamo z neèim v modelu mikroskopa. Izbolj¹uje ginekologe pri povzroèanju njihovega poklica, saj lahko s pomoèjo te naprave preuèijo ¾enske organe v veliki poveèavi in s ¹iroko natanènostjo.

Kolposkope so ginekologiji in izku¹njam ¾enskih reproduktivnih organov predstavili v tisoè devetsto dvajsetih petindvajsetih letih, in sicer konstruktor, zdravnik in tehnik Hans Hinselmann. Samo zahvaljujoè mu lahko zaznavamo bolezni, ki jih ne moremo opaziti med rutinskim pregledom hitreje, zahvaljujoè kolposkopskemu pregledu. Kolposkop ni le orodje za pribli¾evanje. Kolposkopi lahko sprejmejo del materniènega vratu, del spodnjega kanala, vulve ali vagino, da ga lahko preverite in vidite, tako da ne vsebuje sprememb. Trenutno je medicina zelo napredna. Zdravniki se lahko spopadajo s ¹tevilnimi boleznimi, ki so bile do nedavnega neozdravljive. Vendar pa je rak ena od zadnjih bolezni, za katero zdravilo ni veè kot uèinkovito. Prepoznane spremembe raka so ponavadi skoraj ne ozdravljive. Zahvaljujoè dejstvu, da smo mimo kolposkopov, lahko najdemo to neozdravljivo bolezen v tako majhni fazi, da je nevarna mo¾nost za njeno zdravljenje. Obièajni ginekolo¹ki pregled vidi le velike, povr¹inske spremembe. Citologija, ki so jo predlagali ginekologi, je zmo¾na najti rakaste celice, vendar le na ¹tevilnej¹ih stopnjah rakavih sprememb, saj lahko hitro obstajajo prevelike. Statistièno ga uporabljajo strokovnjaki, ki so citologiji, vendar jih je sedemdeset odstotkov v stanovanju, da odkrije raka in jih pogosto pogosto v naprednej¹i fazi. Nasprotno pa kolposkopija, ki so jo ustvarili strokovnjaki in s pomoèjo opreme, kot je kolposkop, lahko zazna spremembe do devetdeset odstotkov. Najbolj¹a priporoèena oblika in veliko promocije s strani medicinskih strokovnjakov je kombinacija obeh tehnologij, zaradi èesar je gotovo gotovo zaznati kakr¹ne koli spremembe, vsaj v najmanj¹i fazi njihove rasti, in s tem hiter zdravstveni odziv, zagotavljanje ustreznih zdravil in velika mo¾nost za zdravljenje. to grozno bolezen.