Vakuumsko zbiranje krvi

®e nekaj èasa v poljskem svetu je pri¹lo do po¹asti razvajenih ¾ivil. To velja zlasti za tiste, ki jih je ¹e posebej enostavno razgraditi. Mislim, da je takrat moèan problem, ker izpostavlja na¹e rojake lakoti. Kakorkoli ¾e, ne njihovo, ker je podoben trend v vsej Evropi. Ne klièem o Afriki, kjer je kuga na nepredstavljivem merilu.

Za uspeh smo zelo blizu re¹evanja te teme. Izumili so vakuumske vreèke, ki nam omogoèajo shranjevanje ¾ivil v absolutnih vakuumskih pogojih brez stika z atmosferskim zrakom. Zato je te¾ko ustvariti aerobne bakterije, ki razgrajujejo organske snovi v preprostej¹e snovi, ki so zelo strupene za mo¹ke. Obstaja naravni razlog za zastrupitev s hrano, ki je povzroèil veliko ¹tevilo smrtnih primerov ¾e veè let.Kako delujejo vakuumske vreèe? Najprej je za njihovo uporabo priporoèljivo tipièno orodje, ki ga imenujemo stroj za vakuumsko pakiranje. Opremljen je z veliko zalogo plastiènih vreèk, v katere bo na¹ izdelek zavit. Kje lahko kupimo tak¹no opremo in pripomoèke? Vakuumske vreèke so poceni v profesionalni gostinski trgovini in tudi na internetu.Zdaj pa preidimo od besed k dejanjem. V katero smer bi pomagali pri tej jedi? Izdelek postavimo na njegov specializiran ¹tevec. Zahteva se, da je vsota na èrni povr¹ini naprave. V drugaènem primeru ne bo popolnoma ovita v folijo. Na ¾alost je skrivnost, da lahko celo majhen nadzor povzroèi oku¾bo s hrano.Ko postavimo meso, sadje, zelenjavo, veèerjo ali razliène vrste hrane, pritisnite gumb iz dr¾ave stanovanja. Preventivne ukrepe, da nas stroj za vakuumsko pakiranje ne po¹koduje. V razvoju petnajstih sekund mora biti hrana tesno ovita z embala¾o. Kot lahko vidite, je uporaba pakerja zelo enostavna.Mislim, da je smisel tega modernega pripomoèka na koncu zanimiv, da bi moral zanimati vsako brezobzirno osebo. Imam mo¾nost, da se bo to dejansko zgodilo v primeru. Medtem se poslovim, da se registriram v tem besedilu.