Vzroki nesree v gradbeni tvu

Vzroki za primere se redno preverjajo, da se zmanj¹a tveganje ponovitve v prihodnosti. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo pogosto razliène vrste napak v bistvu varnosti strojev. Te¾ave, povezane z uporabo in izkori¹èanjem strojev, se pojavijo v doloèenem trenutku v njihovem ¾ivljenjskem ciklu. Rezultat tega je èas specifikacije, kdaj in oblikovanje, proizvodnja, delovanje, vzdr¾evanje, spreminjanje itd.

Certifikacija strojev ima na toèki odpravljanja nevarnosti, ki se lahko pojavijo v ozadju dela. Stroji, ki prejmejo uporabljena potrdila, se preverijo in preverijo za berljivost. Posamezne strani in podsklopi se testirajo. Naèelo zdravljenja se analizira in opisi zaènejo pomagati ljudem na podroèju lastnega premo¾enja iz organizacij in orodij. Potreba po certifikatih za posamezne stroje in jedi izvira predvsem iz predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Osebje za varnost in higieno lahko sodeluje pri teèajih in usposabljanjih s podroèja certificiranja strojev. Znanje, obèutek in umetnost, pridobljeni v èasu takih teèajev in usposabljanj, prispevajo k odloènemu zmanj¹anju odstotka primerov v ozadju dela, tako smrtno kot individualno. Sodelovanje v teèajih in usposabljanjih iz oddelka za certificiranje organizacije in opreme prina¹a lastnikom celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni gostje so jamstvo za pravilno uporabo strojev in poslu¹anje zdravstvenih in varnostnih standardov.